علل خرابی تسمه شیاری

جداشدگی بر روی شیارها

جداشدگی بر روی شیارها به دلیل کشش خیلی کم یا زیاد و یا وجود جسم خارجی

شکاف پشت تسمه

شکاف پشت تسمه به دلیل معیوب بودن پولی هرزگرد

پارگی تسمه

پارگی تسمه بعد از مدتی کوتاه به علت کشش بیش از حد و معیوب بودن تسمه سفت کن

ترک روی شیار

ترک روی شیارهای تسمه به دلیل کشش نا مناسب

صدای تسمه

تسمه در هنگام کار صدا می دهد به دلیل کشش نا کافی و یا به پایان رسیدن عمر تسمه