علل خرابی تسمه تایمینگ

جداشدن پارچه و دنده

جداشدن پارچه و دنده ها بدلیل نشت روغن یا ضد یخ

پارگی کنار تسمه

پارگی کنار تسمه بدلیل معیوب بودن لبه پولی ها و یا هم مرکز نبودن پولی ها

پارگی پارچه بین دنده

پارگی پارچه بین دنده ها به دلیل معیوب بودن پولی ها و یا کشش بیش از حد تسمه

پارگی تسمه تایم

پارگی تسمه به دلیل وجود جسم خارجی، کشش خیلی زیاد و یا نصب غیر اصولی

شکاف پشت تسمه

شکاف روی پشت تسمه به دلیل تماس با جسم خارجی و یا کند و سفت بودن هرز گرد