جداشدگی بر روی شیارها

جداشدگی بر روی شیارها
جداشدگی بر روی شیارها به دلیل کشش خیلی کم یا زیاد و یا وجود جسم خارجی 

صدای تسمه

صدای تسمه
تسمه در هنگام کار صدا می دهد به دلیل کشش نا کافی و یا به پایان رسیدن عمر تسمه 

شکاف پشت تسمه

شکاف پشت تسمه
شکاف پشت تسمه به دلیل معیوب بودن پولی هرزگرد

ترک روی شیارها

ترک روی شیارها
ترک روی شیارهای تسمه به دلیل کشش نا مناسب

پارگي تسمه

پارگي تسمه
پارگی تسمه بعد از مدتی کوتاه به علت کشش بیش از حد و معیوب بودن تسمه سفت کن