جداشدن پارچه و دنده ها

جداشدن پارچه و دنده ها
جداشدن پارچه و دنده ها بدلیل نشت روغن یا ضد یخ 

پارگي تسمه تايم

پارگي تسمه تايم
پارگی تسمه به دلیل وجود جسم خارجی، کشش خیلی زیاد و یا نصب غیر اصولی 

پارگي بغل

پارگي بغل
پارگی کنار تسمه بدلیل معیوب بودن لبه پولی ها و یا هم مرکز نبودن پولی ها 

شکاف پشت تسمه

شکاف پشت تسمه
شکاف روی پشت تسمه به دلیل تماس با جسم خارجی و یا کند و سفت بودن هرز گرد 

پارگی پارچه بین دنده ها

پارگی پارچه بین دنده ها
پارگی پارچه بین دنده ها به دلیل معیوب بودن پولی ها و یا کشش بیش از حد تسمه